Karlovo-News.com

Информационният сайт за Карлово и региона

Пон11282022

Last update

Управителният съвет на НСОРБ на заседание днес разгледа предложения за законодателни инициативи в сектор „Сигурност“. Те са насочени към оптимизиране правомощията на общините в сферата на превенция и защита при бедствия, предоставянето на общините на реални правомощия за контрол по спазване на местните разпоредби и опазване на общинската собственост, както и за контрол на движението по пътищата чрез изградените от общините системи за видеонаблюдение.
Ефективна координация в сферата на защитата при бедствия
 
В системата за реакция при бедствия и защита на населението липсват реални лостове за взаимна координация между институциите и ясно разбиране на отговорността от вземане на ясни и бързи решения и предприемане на конкретни спешни действия.Темата беше поставена от кмета на Карлово д-р Емил Кабаиванов пред УС през месец октомври. По негово предложение УС сформира работна група за преглед на нормативната рамка и подготовка на пакет от предложения за законодателни и структурни промени, които да доведат до изграждане на единна система за за превенция и защита при бедствия. В работната група влизат Емил Кабаиванов и още трима членове на УС на НСОРБ: Никола Белишки – кмет на Панагюрище, Владимир Георгиев – кмет на Самоков и Радослав Ревански – кмет на Белица.
 
Основният проблем, констатиран при анализа, е слабата координация в дейността на всички компетентни ведомства, областните структури и оперативната комуникация с общините. Кметът на Карлово сподели пред своите колеги, че работната група е разглеждала всички елементи по управление на риска в комплекс – анализ и оценка на риска, набелязване и реализиране на действия по превенция, управление на ситуации на бедствия и ликвидиране на последствията. В работата на екипа по подготовка на предложенията се включиха и представители на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.
 
Факт е, че сега действащото законодателство и специално Законът за защита при бедствия, е сравнително добро, подчерта д-р Кабаиванов и припомни, че той  предвижда в ситуация на бедствие кметът на общината да е основното действащо лице в процеса на вземане на решения и управление на действията на всички институции. Липсата на разбиране за смисъла на въвежданата организация при настъпване на бедствие, характерът и структурата на органите, които са на подчинение на МВР на практика лишават кмета, като председател на кризисния щаб, да взема спешни решения и да предприема необходими действия, свързани с разпореждания към други институции и органи. От друга страна липсата на средства в бюджетите на общините, не позволява ефективни доброволчески формирования и да ги обезпечават с необходимата техника.
 
Всички сме се сблъсквали с бедствия през последните години, сподели кметът на Карлово и за пореден път постави въпросите, които са били обсъждани и в рамките на заседанията на работната група: защо не сме информирани достатъчно рано за риска от бедствие, при съществуване на система за ранно предупреждение. „Защо в първите два часа не бях информиран за това, което се случи след 4 часа. Можехме да започнем навреме евакуация и да помогнем на хората“, каза кметът на Карлово и допълни: „Имаме код за ранно предизвестяване, но по тази система не получаваме информация. Това е важно да бъде изяснено. В МВР има Център за аерокосмически наблюдения – наистина ли не е имало данни за продължителност и обилност на валежите?“ Той сподели и своя горчив опит от неразбирането на регионалните структури на държавните институции, че в условия на реакция при бедствия, те би трябвало да се подчиняват на разпорежданията на кризисния щаб и да съдействат оптимално, а не да чакат разрешение по стандартния ред за получаване на разрешение от централното управление. От друга страна планове за защита при бедствия се изготвят от институциите на всички нива, но те не са синхронизирани помежду си и не предвиждат съвместни планове за действие. Не по-малко са проблемите, свързани с доверието в застраховането. „Ние поставяме тези въпроси не просто, защото кметът е главно действащо лице при бедствия, но кметът е и главно отговорно лице“, подчерта Емил Кабаиванов. Той представи предложението на Работната група, че е необходимо да бъде създадена единна национална структура за защита при бедствия с достатъчно висок статут, за да не среща сегашните проблеми с координацията между институциите, да разполага с необходимия бюджет за да поддържа експерти и квалифицирани екипи за реакция при бедствия, да бъде окомплектована с необходимата техника и средства за комуникация, които да бъдат дислоцирани в нейни структури на територията на всеки от 6-те района за планиране.
 
Кметът на Карлово благодари на доброволците, които са се отзоваха и за извършването на експертна оценка на щетите – инженери, архитекти и др., защото без тяхната помощ местната администрация не би могла в толкова кратки срокове да се справи с извършването на реална преценка за щетите от наводнението.
 
Членове на УС на НСОРБ припомниха, че темата за ефективността и реалните действия по превенция на бедствия се повдига от НСОРБ от 2005 г., но е от темите, които се забравят веднага, щом водата от наводнението се отече.
 
УС реши НСОРБ да инициира широка обществена дискусия относно модела за управление на дейностите по защита при бедствия с привличането на всички заинтересовани страни и структури на ЕК и други компетентни международни организации. Паралелно с това и съвместно с ГД ПБЗН и други институции да продължи работата по подготовка на цялостна концепция за структуриране на дейностите по превенция и реакция при бедствия и подготовка на пакет от законодателни промени.
 
Предоставяне реални правомощия на общините за контрол по спазване на местните разпоредби и опазване на общинската собственост
 
Като основни законови дефицити са очертани отсъствието на отговорностите по опазването на обществения ред в собствената сфера на дейност на местната власт (в чл. 17 ЗМСМА), общинските Комисии по обществен ред и сигурност нямат нормативна регламентация, а общинските служители нямат елементарни правомощия за контролна дейност по спазване на общинските наредби и заповеди на кмета, както и по опазването на общинското имущество.
 
Сдружението започна подготовка на проект за изменение на ЗМСМА още през 2009 г., съвместно с МВР. Законопроектът беше разглеждан и утвърждаван последователно на заседания на УС на НСОРБ. През 2018 г. законопроектът беше представен на форум в Народното събрание, с участието на зам.-председател на НС, ръководствата и членове на три парламентарни комисии, представители на ръководствата на три ресорни министерства. На по-късен етап МВР се дистанцира от темата. По инициатива на НСОРБ, подготвените нормативни текстове бяха внесени чрез народни представители през 2018 г., но промените преминаха само до приемане на първо гласуване в зала.
 
Основните законови промени, които НСОРБ предлага:
 
Промяна в чл.17 ЗМСМА – включване на опазването на обществения ред в сферата на собствената дейност на местното самоуправление, общинският съвет да може да приема такива разпоредби, а контролът по спазването им да може да се извършва от общински служители;
Предоставяне на ограничен кръг правомощия на определени общински служители да изискват документ за самоличност, да задържат нарушител до пристигане на полицейски орган, да отправят писмени предупреждения и др.
Съответните служители изпълняват функции за контрол по спазване на общинските наредби и заповедите на кмета, както и по опазване на общинската собственост.
Контрол на движението по пътищата чрез системите за видеонаблюдение
 
От години Сдружението поставя въпроса за минималните правомощия на общините за контрол на пътната безопасност – основно при паркирането, въпреки че инвестират сериозни средства за пътна маркировка, ограничителни съоръжения, улично осветление и видеонаблюдение.
 
Изготвено е и предложение за предоставяне на правомощия на общините за контрол на пътното движение чрез системи за видеонаблюдение, като средствата от глобите постъпват в общинските бюджети. Детайли от предложението представи кметът на община Елин Пелин и член на УС на НСОРБ Ивайло Симеонов, а председателят на СОС Георги Георгиев сподели за предприетите вече действия от Столична община и първите реакции на предложението общините да получават част от налаганите глоби за нарушение на пътните правила.
 
Основната цел на законопроекта е да насърчи общините да изграждат системи за видеонаблюдение, с функционалности за контрол на движението, чрез което те да допринесат за подобряване на пътната безопасност в населените места. Законопроектът предоставя правна възможност на общините, а не задължение. Тоест общините, които имат възможности и желание да осъществяват такъв контрол, ще инвестират в системи с такива функционалности и ще осъществяват този контрол.
 
Източник: www.namrb.org
Последно променена в Петък, 25 Ноември 2022 19:44
Пожар изпепели дома на младо семейство с увреден слух от Тюркмен
Семейството на Магдалена и Мартин имат нужда от помощ, след като домът им изгоря при инцидент през лятото на 2022г. Те с двете им дъщерички Вая и Дея, живеят временно във фургон, докато изградят отново дома си. 
 
 
Ние сме тук, за да помогнем и да кажем на чуващите, това което не могат да кажат семейството на Магдалена и Мартин. Те имат нужда от подкрепа, имат нужда от средства, с които да изградят отново своя дом, за да могат да гледат децата си.
Да може да се помогне на тези млади хора да се възстановят отново и да гледат малките си деца. Едното на година и половина, другото на три години, прекрасни деца.
Всичко това , за което говорим е да окажем помощ и да направим така, че тези деца и това младо семейство да продължи живота си.
Семейството има нужда от средства, за да закупи сглобяема къща.
Нека им помогнем като дарим средства на личната им банкова сметка.
Последно променена в Петък, 25 Ноември 2022 10:12

Община Карлово поема временно превоза на пътници по три направления „Карлово – Клисура“, „Карлово – Войнягово“ и „Карлово – Климент“, реши Общинският съвет. Транспортът, организиран от общината, е временен и е за периода 1 декември 2022 г. – 31 декември 2022 г.  Превозите ще се финансират със средства от общинския бюджет, а пътниците ще бъдат превозвани безплатно.

Предложението е на кмета д-р Емил Кабаиванов с цел предотвратяване на евентуален транспортен колапс в общината. 

Припомняме, че на 2 ноември превозвачът „Хеброс бус“ АД уведоми общината, че от 01.12.2022 г. спира да изпълнява задълженията си по договора за превоз на пътници по цитираните направления. Този отказ потенциално може да предизвика сериозен социален проблем, за което своевременно с писма са уведомени министърът на транспорта Христо Алексиев и областният управител на област Пловдив – Ангел Стоев.

 Ръководството на Община Карлово е възложила на вътрешен одитор да извърши анализ на цената за дофинансиране на обществен автобусен превоз. Същевременно текат преговори с търговски дружества, притежаващи лиценз за обществен транспорт на пътници, които да поемат превоза по закритите от „Хеброс бус“ АД направления. Въпреки полаганите усилия обаче до момента не е постигната договореност с частните превозвачи.

По направлението Клисура – Розино – Христо Даново – Кърнаре – Иганово – Анево – Сопот – Карлово има жп-линия, по която БДЖ ежедневно извършва пътнически превози

Осмокласникът Радослав Димов, който е ученик в ПГ "Ген. Владимир Заимов" - Сопот, спечели златен медал в категория до 85 кг. на провелото се Хасково държавно първенство по вдигане на тежести.
Самият той публикува снимки и видeо от състезанието и награждаването във фейсбук профила си.
Поздравления за младия шампион!
 
Държавното лично-отборно първенство по вдигане на тежести се провежда от 24-ти 27-ми ноември /неделя/ в хасковската спортна зала „Дружба“
Главен организатор на първенството е спортен клуб по вдигане на тежести „Хасково“. 
 
 
 
 
 
Последно променена в Четвъртък, 24 Ноември 2022 19:19

В галерия АРТ-Аптека, в град Карлово, от 14-ти до 30-ти  ноември 2022 година ще можете да посетите новата изложба на талантливата художничка Пена Николова.

Изучавала графика в Художествена гимназия в Казанлък и завършила изящния факултет на Великотърновски университет ''Св.Св. Кирил и Методий '', специалност живопис.

От 1988 година насам е член на Съюза на българските художници, а от 11 години е ръководител на Школата по изобразително изкуство  "КАРЛОВСКИ АРТ КОЛОРИТ" към Народно читалище „Васил Левски – 1861 г.“ – Карлово.

Емоционалните и дълбоки творби на авторката са представяне в самостоятелни изложби в различни галерии из цялата страна, сред които Галерия „Бургас“ – град Бургас, Галерия „Римска музайка“ – град Стара Загора, Галерия „Максим“ – град София,  Художествена галерия „Жорж Папазов“ – град Ямбол и много други. Участва и в множество колективни изложби, а нейни картини са собственост на различни галерии, както и на частни колекции.

Нейната нова изложба живопис изрисува есенно-зимните дни в красиви краски и стопли в студеното време не само погледите, но и сърцата на всички приятели на художничката и почитатели на нейното изкуство.

„Утро”, „Разбудени от слънцето тръни”, „Скалист пейзаж“, „Морски истроии“, „Листопад“ са само някои от имената на картините, които са наслада за сетивата и емоция за очите и сърцето на човек.

Това е да си творец, да си отдаден на изкуството, да вълнуваш дните и сетивата на хората и да раздаваш без остатък красота, доброта и обич.

Това са онези особени човеци, които усмихват и усмихват хората, дните и света ни. Онези особени човеци останали далеч от механизирания и материален свят, далеч от бездуховността. Онези, които се борят за светлите идеи, за културата, за децата и които сами са лъч светлина в дните ни, пример и вдъхновение.

Г-жа Николова е един ярък пример за това как се остава човек, как се раздава обич за хората и наслада за сетивата им и как дните ни винаги могат да бъдат по-добри и красиви.

Изложбата на Пена Николова разказва живота в 22 истории, в 22 картини, в 22 красиви емоции събрали няколко шепички цветове и чувства в себе си.

 

Зоя Станкова

 

   Сатнет е официален представител на Южнокорейската марка трактори LS за България, Гърция, Румъния, Сърбия, Молдова, Косово, Македония и Кипър вече 12 години. Компанията, съвместно със своите партньори успя да се наложи на пазарите като водещ лидер на селскостопанска техника за земеделците и техните стопанства. Целта е не само да се подобри качеството на обслужване на клиентите на Сатнет, но и да се използва възможността за промотиране на град Карлово като бизнес и туристическа дестинация.

 
Благодарение на доверието, което САТНЕТ са изградили с партньорите през годините на съвместна работа, стартират този проект за обособяването на Карлово като тренировъчен център за LS трактори за цяла Източна Европа.
   На този етап обучнието се провежда веднъж годишно, но от фирмата имат план за в бъдеще да зачестят взаимните професионални срещи. 
Професионалното обучение от инжинерите на корпорацията LSMtron е съчетано с ежедневни разходки из Старинно Карлово и историческите забелижителности на нашият град. Целта е гостите да имат възможност да се запознаят с историята и културата на България.
 
Последно променена в Сряда, 23 Ноември 2022 20:14
В отминалата седмица в Общинска библиотека „Д-р Иван Богоров” гостува авторката Светла Панайотова, която представи пред карловската общественост новия си роман „Къде сме”, излязъл в края на миналата година. Това е петата книга на писателката, която досега пише поезия, а това е първият и роман.
„Къде сме?” е четиво за търсенето и намирането на мястото и пътя на човека, за живота на Земята и Космоса. С умела игра на думи, описателно и емоционално, три двойки млади хора – главните герои в книгата се впускат в живот с романтика, философия и много истини за смисъла на човешкото съществуване.
Г-жа Христина Томанова влезе в ролята на водещ, като разказа за авторката, за творчеството и за новата и книга.
Емоционален прочит на избрани части от романа направиха Христина Томанова и Зоя Станкова, а вечерта завърши с автографи, аплодисменти и житейски уроци.
Екипът на Общинска библиотека „Д-р Иван Богоров” поднесе на авторката цветя, с благодарност за гостуването и с пожелания за поводи за усмивки, вдъхновено перо и още много пътувания през живота и страниците.
Последно променена в Вторник, 22 Ноември 2022 10:17

С трепет посрещаме най-вълшебното време от годината и ви каним на нашия коледен базар, където ще намерите ръчно изработени коледни сувенири, сътворени с много любов и старание!

Последно променена в Вторник, 22 Ноември 2022 09:47
"Просторна и слънчева, така изглежда сградата на детската градина в с. Каравелово, дори след бедствието.
Но каравеловци, хората от Местната гражданска инициатива за възстановяване на село Каравелово и г-жа Славка Червенкова, кмет на селото, бяха притеснени от решение на ОбС Карлово за съдбата и на сградата, и на групата в детската градина.
Като народен представител, веднага след притеснителния сигнал зададох въпрос към министъра на образованието ще бъде ли направена спешна проверка от МОН и какви конкретни мерки ще предприеме министерство за бързото решаване на проблема? Вниманието на медиите и институциите цяла седмица беше приковано отново в Каравелово.
Днес на парламентарен контрол в НС министърът нямаше възможност да отговори. Ще се радвам, до следващата възможност да даде отговор, че започнатият днес ремонт е приключил и децата на Каравелово посещават градината в родното си село.
Съвместните усилия и добрите дела, дават резултат със силна обществена ангажираност в името на доброто бъдеще на децата ни.",  коментира Веска Ненчева, народен представител от БСП в 48-ото Народно събрание.

 
Последно променена в Събота, 19 Ноември 2022 16:11

Пенсионерите ще получат коледни добавки, решиха министрите от служебния кабинет на Гълъб Донев на заседанието си в сряда. 

Mалко над 2 милиона са пенсионерите, които заедно с пенсиите за декември, ще получат по 70 лева коледна добавка. За целта от хазната ще бъдат извадени 142 милиона лева.

"Добавката не зависи от размера на пенсията", поясни социалният министър Лазар Лазаров.

Изплащането на пенсиите за следващия месец започва на 7 декември.

"В подкрепа на мерките, които предприехме за увеличаване на помощите за отопление, както и за предоставяне на допълнителни ресурси за подкрепа на хората с право на такива, плюс  увеличението на границата на бедност догодина, ще стартираме разговори със социалните партньори и за промени в минималната работна заплата. Срещата ще е в края на седмицата", обяви още Лазаров. 

По думите на финансовия министър Росица Велкова коледните добавки за пенсионерите са от реализирани икономии. Тя подчерта, че инфлацията за месец октомври се е забавила и е била 17,6% на годишно ниво.

Страница 1 от 495